Consultation Service

Center for Strategy and Enterprise Competitiveness

ศูนย์กลยุทธ์และความสามารถทางการแข่งขันองค์กร

รับให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์และการสร้างความสามารถทางการแข่งขันองค์กร โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มีประสบการณ์จากภาคอุตสาหกรรม และผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารโครงการที่ปรึกษาที่จะทำให้ผู้รับบริการได้รับคำปรึกษาที่สามารถต่อยอดธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน หรือแก้ปัญหาทางธุรกิจ อาทิ

 • การจัดทำและทบทวนแผนกลยุทธ์องค์กร
 • การประเมินแผนกลยุทธ์องค์กร
 • การจัดทำโครงสร้างองค์กร
 • การประเมินประสิทธิภาพองค์กร
 • การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการทำงาน
 • การจัดทำแผนการบริหารนวัตกรรม
 • การจัดทำระบบสมรรถนะตามบทบาทหน้าที่
 • การบริหารโครงการเชิงกลยุทธ์
 • การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 • การบริหารการเปลี่ยนแปลง

Reference Projects

ประสบการณ์ที่ผ่านมาบางส่วนของทีมงาน อาทิ

 • โครงการยกระดับมาตรฐานการให้บริการของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสากล
 • โครงการพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์
 • โครงการจัดทำระบบสมรรถนะตามบททบาทหน้าที่ บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)
 • โครงการออกแบบและปรับปรุงกระบวนการซัพพลายเชน บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
 • โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์ เอ เอฟ เอส ประเทศไทย
 • โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ ระยะที่ 3 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
 • โครงการสร้างนักโลจิสติกส์อุตสาหกรรมมืออาชีพ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม
 • โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการนำมาตรการจูงใจเชิงเศรษฐศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมมาใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและสนับสนุนให้การท่าเรือแห่งประเทศไทยเป็นท่าเรือที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การท่าเรือแห่งประเทศไทย
 • โครงการพัฒนากรณีศึกษาการประยุกต์ใช้ RFID และ Barcode เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกิจกรรมโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม
 • โครงการจัดตั้ง PTT Logistics Academy บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • โครงการหลักสูตรผู้บริหารสำหรับผู้ประกอบการค้าปลีก สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 • โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรูป กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • โครงการพัฒนาสถาบันระบบรางแห่งอาเซียน การรถไฟแห่งประเทศไทย
 • โครงการศึกษาต้นทุนโลจิสติกส์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค