EXE02: Communication for Executives in Modern World (การสื่อสารสำหรับผู้บริหารยุคใหม่)

สถานที่: Online ผ่านโปรแกรม Zoom และโรงแรมจัสมินซิตี้ (สุขุมวิท 23)
ค่าใช้จ่าย: 13,900 บาท จากราคาปกติ 19,900 บาท
ตั้งแต่วันที่: 30, 31 มีนาคม 2565 (Online: 18.00 - 21.00 น.)
ถึงวันที่: 2 เมษายน 2565 (Classroom: 9.00 - 16.00 น.)
จำนวนวัน: 3 วัน

หัวข้อการเรียนรู้

 1. TAPS Model
 2. การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication)
 3. ทักษะการฟัง (Deep listening)
 4. ทักษะการถาม (Powerful Questioning)
 5. การให้ Positive feedback
 6. การสะท้อนกลับ
 7. ชุมชนนักปฏิบัติ
 8. การบริหารองค์ความรู้สำหรับผู้บริหารยุคใหม่
 9. สุนทรียสนทนา
 10. สร้างพื้นที่ปลอดภัยในการทำงานและใช้ชีวิตร่วมกัน
 11. ลูกค้าภายใน
 12. ลูกค้าภายนอก

กลุ่มเป้าหมาย

 • ผู้บริหารองค์กร / หัวหน้างาน
 • ผู้ทำงานด้าน HROD / วางแผนยุทธศาสตร์ในองค์กร
 • ผู้สนใจเรื่องการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรด้วยวิถีการโค้ช

รูปแบบการเรียนรู้

 • บรรยาย / ถอดบทเรียน
 • กิจกรรม / เกม / กรณีศึกษา
 • อภิปรายกลุ่ม / สะท้อนการเรียนรู้

ผลลัพธ์การเรียนรู้

 1. สามารถสื่อสารกับเพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน และลูกน้อง อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. ประยุกต์ใช้ทักษะการฟัง ถาม และสะท้อนกลับ ได้อย่างเหมาะสม
 3. สามารถเชื่อมต่อกับโลกภายในและภายนอก เพื่อการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
 4. สามารถสื่อสารในแบบโค้ช (Coach) อย่างมีประสิทธิภาพ
 5. นำวงสุนทรียสนทนา หรือ Community of practice ได้ในองค์กร
 6. วิเคราะห์องค์กรด้วย SWOT Analysis เพื่อนำสู่การขับเคลื่อนองค์กรอย่างยั่งยืน
สถานที่: Online ผ่านโปรแกรม Zoom และโรงแรมจัสมินซิตี้ (สุขุมวิท 23)
ค่าใช้จ่าย: 13,900 บาท จากราคาปกติ 19,900 บาท
ผศ.ดร.ปกรณ์ สุปินานนท์

ความเชี่ยวชาญ

 • การสื่อสารองค์กร
 • การพัฒนาองค์กรและเทคนิค Coaching

สมัครผ่านระบบ Google Form โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้องเพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการยืนยันการสมัครของเจ้าหน้าที่

คลิกที่ปุ่ม Apply Now เพื่อไปยังแบบฟอร์มการสมัคร