EXE03: Strategic Project Management (การบริหารโครงการเชิงกลยุทธ์)

สถานที่: Online ผ่านโปรแกรม Zoom และโรงแรมจัสมินซิตี้ (สุขุมวิท 23)
ค่าใช้จ่าย: 19,900 บาท จากราคาปกติ 25,900 บาท
ตั้งแต่วันที่: 18, 19, 25, 26 พ.ค. 65 (Online: 18.00 - 21.00 น.) และ 21 พ.ค. 65 (Online: 9.00 - 16.00 น.)
ถึงวันที่: 28 พ.ค. 65 (Classroom: 9.00 - 16.00 น.)
จำนวนวัน: 6 วัน

หัวข้อการเรียนรู้

 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารโครงการ
  • ลักษณะเฉพาะของงานโครงการ และความสำคัญของงานโครงการต่อองค์กร
  • ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการ
 2. การริเริ่มโครงการและกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ
  • การร่างข้อเสนอโครงการ
  • หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกโครงการ และการวิเคราะห์ผลตอบแทนของโครงการ
  • การบริหารสัดส่วนโครงการในองค์กร
 3. กระบวนการวางแผนโครงการ
  • การวางแผนขอบเขตงานโครงการโดยใช้โครงสร้างงาน
  • การวางแผนด้านระยะเวลาโครงการโดยใช้ วิธีสายงานวิกฤติ และ แกนต์ชาร์ท
  • การวางแผนงบประมาณและทรัพยากรโครงการ (Project Cost and Resource Planning)
 4. การดำเนินงานโครงการและการติดตามโครงการ
  • เครื่องมือในการติดตามความคืบหน้าของโครงการ
 5. การปิดโครงการและการประเมินผลโครงการ
 6. มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการ และใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพด้านการบริหารโครงการ

กลุ่มเป้าหมาย

 • ผู้บริหาร
 • ผู้จัดการโครงการ
 • ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานโครงการ
 • ผู้สนใจทั่วไป

รูปแบบการเรียนรู้

 • บรรยาย
 • กิจกรรมกลุ่ม
 • แบบทดสอบ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้

 1. เข้าใจความหมายและหลักการพื้นฐานของการบริหารโครงการ
 2. บูรณาการขั้นตอนและกิจกรรมหลักในการบริหารโครงการ รวมถึงเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารโครงการ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงานจริงได้
 3. สามารถนำหลักการไปใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ขององค์กรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. บูรณาการมาตรฐานการบริหารโครงการและใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพด้านการบริหารโครงการในระดับสากล และสามารถนำความรู้เบื้องต้นไปต่อยอดเพื่อศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริหารโครงการในขั้นสูงต่อไปได้
สถานที่: Online ผ่านโปรแกรม Zoom และโรงแรมจัสมินซิตี้ (สุขุมวิท 23)
ค่าใช้จ่าย: 19,900 บาท จากราคาปกติ 25,900 บาท
ดร.ดั้นดุสิต โปราณานนท์
ดร.ดั้นดุสิต โปราณานนท์

ความเชี่ยวชาญ

 • การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
 • การวางแผนการผลิต และการจัดการสินค้าคงคลัง
 • การจัดการคลังสินค้า และการกระจายสินค้า
 • การปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
 • การบริหารโครงการ
 • ระบบบริหารนวัตกรรมองค์กร
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับสากล เช่น PMP, CPIM, CSCP, CLTD
 • ประสบการณ์จากบริษัทข้ามชาติมากกว่า 20 ปี

สมัครผ่านระบบ Google Form โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้องเพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการยืนยันการสมัครของเจ้าหน้าที่

คลิกที่ปุ่ม Apply Now เพื่อไปยังแบบฟอร์มการสมัคร