EXE04: Data Analytics for Strategic Decisions (การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์)

สถานที่: Online ผ่านโปรแกรม Zoom และโรงแรมจัสมินซิตี้ (สุขุมวิท 23)
ค่าใช้จ่าย: 19,900 บาท จากราคาปกติ 25,900 บาท
ตั้งแต่วันที่: 15, 16, 21, 22, 28, 29 มี.ค. 65 (Online: 18.00 - 21.00 น.)
ถึงวันที่: 4 เม.ย. 65 (Classroom: 9.00 - 16.00 น.)
จำนวนวัน: 7 วัน

หัวข้อการเรียนรู้

 1. การมองภาพรวมของกระบวนการทางธุรกิจด้วย SCOR Model
 2. การค้นหาแหล่งที่มาของข้อมูล และการรวบรวมข้อมูล ด้วย AirTable
 3. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย PivotTable
 4. การแปลงข้อมูลด้วย Power Query
 5. การแสดงผลข้อมูลด้วย Power BI
 6. การสร้าง Predictive Analytics ด้วย Linear Regression Model
 7. วางแผนการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
 8. กรณีศึกษาการนำข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์

กลุ่มเป้าหมาย

 • ผู้บริหาร
 • หัวหน้างาน
 • บุคคลทั่วไปที่สนใจด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์

รูปแบบการเรียนรู้

 • บรรยาย
 • กิจกรรม
 • อภิปรายกลุ่ม

ผลลัพธ์การเรียนรู้

 1. เห็นช่องทางการใช้ข้อมูลเพื่อสร้างคุณค่าทางธุรกิจและนำไปประยุกต์ในการพัฒนาการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
 2. เชื่อมโยงการวางแผนเก็บรวบรวมข้อมูล ประยุกต์ใช้ประโยชน์ของข้อมูลกับกระบวนการทางธุรกิจ
 3. สร้างประสบการณ์การใช้เครื่องมือพื้นฐาน เช่น Excel, Power BI, AirTable ในการจัดการข้อมูล
 4. สามารถวางแผนเบื้องต้นในการใช้ประโยชน์จากข้อมูล เพื่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
สถานที่: Online ผ่านโปรแกรม Zoom และโรงแรมจัสมินซิตี้ (สุขุมวิท 23)
ค่าใช้จ่าย: 19,900 บาท จากราคาปกติ 25,900 บาท
ดร.รังสรรค์ เกียรติ์ภานนท์

ความเชี่ยวชาญ

 • การจัดการนวัตกรรม
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ

สมัครผ่านระบบ Google Form โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้องเพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการยืนยันการสมัครของเจ้าหน้าที่

คลิกที่ปุ่ม Apply Now เพื่อไปยังแบบฟอร์มการสมัคร