IDT03: Innovation Management in disruptive environment (การบริหารนวัตกรรมในสถานการณ์ที่ผันผวน)

สถานที่: โรงแรมจัสมินซิตี้ (สุขุมวิท 23)
ค่าใช้จ่าย: 6,900 บาท จากราคาปกติ 8,900 บาท
ตั้งแต่วันที่: 19 สิงหาคม 2564
ถึงวันที่: 20 สิงหาคม 2564
จำนวนวัน: 2 วัน

หัวข้อการเรียนรู้

 • ความท้าทายจากสภาพแวดล้อมที่ผันผวน
  • การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีด้วยอัตราเร่ง
  • ข้อจำกัดองค์กรในการปรับตัว
  • การวิเคราะห์ Megatrend เพื่อการคาดการณ์ความเป็นไปได้ในอนาคต
 • มาตรฐานการจัดการนวัตกรรม
  • BS 7000:2008
  • CEN/TS 16555-1:2013
  • ISO 56002: 2019
 • การสร้างบริบทขององค์กรนวัตกรรม
 • บทบาทของผู้นำในการจัดการนวัตกรรม
 • กระบวนการขับเคลื่อนนวัตกรรมในองค์กร

กลุ่มเป้าหมาย

 • ผู้บริหารองค์กร
 • หัวหน้างาน
 • ผู้ประกอบการ
 • ผู้สนใจด้านนวัตกรรม

รูปแบบการเรียนรู้

 • บรรยาย
 • Workshop
 • อภิปรายกลุ่ม

ผลลัพธ์การเรียนรู้

 1. ตระหนักถึงความท้าทายและภัยคุกคามจากสภาพแวดล้อมที่ผันผวน
 2. รู้จักกับนวัตกรรมในฐานะเครื่องมือสร้างภูมิต้านทางขององค์กรต่อภัยคุกคามจากสภาพแวดล้อม
 3. เรียนรู้ระบบการจัดการนวัตกรรมอย่างมีมาตรฐานเพื่อสร้างบริบทขององค์กรนวัตกรรม
สถานที่: โรงแรมจัสมินซิตี้ (สุขุมวิท 23)
ค่าใช้จ่าย: 6,900 บาท จากราคาปกติ 8,900 บาท
ดร.รังสรรค์ เกียรติ์ภานนท์
ดร.รังสรรค์ เกียรติ์ภานนท์

ความเชี่ยวชาญ

 • การจัดการนวัตกรรม
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ

สมัครผ่านระบบ Google Form โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้องเพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการยืนยันการสมัครของเจ้าหน้าที่

คลิกที่ปุ่ม Apply Now เพื่อไปยังแบบฟอร์มการสมัคร