MLS07: MS Excel for Logistics and Supply Chain Decision Making (MS Excel สำหรับการตัดสินใจในโลจิสติกส์และซัพพลายเชน)

สถานที่: โรงแรมจัสมินซิตี้ (สุขุมวิท 23)
ค่าใช้จ่าย: 6,900 บาท จากราคาปกติ 8,900 บาท
ตั้งแต่วันที่: 21 กรกฎาคม 2564
ถึงวันที่: 22 กรกฎาคม 2564
จำนวนวัน: 2 วัน

หัวข้อการเรียนรู้

 • ความหมายของการวิจัยดำเนินงาน และการใช้เครื่องมือ Ms Excel: Solver ในการหาคำตอบที่เหมาะสม (Optimization) และการวิเคราะห์ Sensitivity Analysis
 • การใช้ Ms Excel: Solver ในการหาคำตอบที่เหมาะสม (Optimization) สำหรับการพยากรณ์ยอดขาย
 • การใช้ Ms Excel: Solver ในการหาคำตอบที่เหมาะสม (Optimization) สำหรับการตัดสินใจด้านสินค้าคงคลัง
 • การใช้ Ms Excel: Solver ในการหาคำตอบที่เหมาะสม (Optimization) สำหรับการตัดสินใจด้านคลังสินค้า

กลุ่มเป้าหมาย

 • ผู้บริหาร ผู้จัดการ และนักวิเคราะห์และวางแผนที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
 • นักโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
 • ผู้สนใจที่ต้องการเรียนรู้เครื่องมือในการตัดสินใจด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

รูปแบบการเรียนรู้

 • บรรยาย
 • กรณีศึกษา
 • อภิปรายกลุ่ม
 • Computer Workshop

ผลลัพธ์การเรียนรู้

 1. เข้าใจหลักการการวิจัยดำเนินการในการประยุกต์ใช้กับ MS Excel: Solver สำหรับการตัดสินใจในโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
 2. เรียนรู้การใช้เครื่องมือ Ms Excel: Solver เพื่อหาคำตอบที่เหมาะสม (Optimization) ในการตัดสินใจด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
 3. สามารถประยุกต์ใช้ Ms Excel: Solver ในการหาคำตอบที่เหมาะสม (Optimization) ในการตัดสินใจด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
สถานที่: โรงแรมจัสมินซิตี้ (สุขุมวิท 23)
ค่าใช้จ่าย: 6,900 บาท จากราคาปกติ 8,900 บาท
อ.ชนิกานต์ กมลสุข
อาจารย์ชนิกานต์ กมลสุข

ความเชี่ยวชาญ

 • การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
 • การวิจัยดำเนินการ

สมัครผ่านระบบ Google Form โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้องเพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการยืนยันการสมัครของเจ้าหน้าที่

คลิกที่ปุ่ม Apply Now เพื่อไปยังแบบฟอร์มการสมัคร