MLS09: Supply Chain Risk Management in Disruptive Environment (การจัดการความเสี่ยงในซัพพลายเชนในสถานการณ์ที่ผันผวน)

สถานที่: โรงแรมจัสมินซิตี้ (สุขุมวิท 23)
ค่าใช้จ่าย: 6,900 บาท จากราคาปกติ 8,900 บาท
ตั้งแต่วันที่: 7 กรกฎาคม 2564
ถึงวันที่: 8 กรกฎาคม 2564
จำนวนวัน: 2 วัน

หัวข้อการเรียนรู้

 • ความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง แนวโน้มการจัดการความเสี่ยงในซัพพลายเชน
 • ประเภทของความเสี่ยง
 • ความเสี่ยงในกิจกรรมโลจิสติกส์
 • การระบุความเสี่ยงในซัพพลายเชน
 • การประเมินความเสี่ยงในซัพพลายเชน
 • การบริหารความเสี่ยงในซัพพลายเชน
 • การติดตามความเสี่ยงในซัพพลายเชน
 • กรณีศึกษาการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ

กลุ่มเป้าหมาย

 • ผู้บริหาร ผู้จัดการ และนักวิเคราะห์และวางแผนที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
 • นักโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
 • นักบริหารความเสี่ยง
 • ผู้สนใจทั่วไป

รูปแบบการเรียนรู้

 • บรรยาย
 • กรณีศึกษา
 • อภิปรายกลุ่ม
 • Workshop

ผลลัพธ์การเรียนรู้

 1. เข้าใจความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในซัพพลายเชน
 2. ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการความเสี่ยงในซัพพลายเชนเพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขัน
 3. สามารถออกแบบแผนบริหารความเสี่ยงในซัพพลายเชนได้อย่างเหมาะสม
สถานที่: โรงแรมจัสมินซิตี้ (สุขุมวิท 23)
ค่าใช้จ่าย: 6,900 บาท จากราคาปกติ 8,900 บาท
ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ
ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ

ความเชี่ยวชาญ

 • การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
 • การจัดการธุรกิจค้าปลีก
 • APICS Authorized Instructor 1 ใน 2 คนของประเทศไทย
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับสากล เช่น CSCP, SCOR-P
 • ประสบการณ์จากบริษัทข้ามชาติมากกว่า 10 ปี
 • ผู้จัดการโครงการที่ปรึกษาให้กับภาครัฐและเอกชน 6 ปี

สมัครผ่านระบบ Google Form โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้องเพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการยืนยันการสมัครของเจ้าหน้าที่

คลิกที่ปุ่ม Apply Now เพื่อไปยังแบบฟอร์มการสมัคร