OPS02: Demand Forecasting and Forecast Accuracy Improvement (การพยากรณ์ความต้องการและการปรับปรุงความแม่นยำในการพยากรณ์)

สถานที่: Online ผ่านโปรแกรม Zoom (18.00 - 21.00 น.)
ค่าใช้จ่าย: 6,900 บาท จากราคาปกติ 8,900 บาท
ตั้งแต่วันที่: 23 มิถุนายน 2565
ถึงวันที่: 24 มิถุนายน 2565
จำนวนวัน: 2 วัน

หัวข้อการเรียนรู้

 1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวางแผนความต้องการ และหลักการพยากรณ์
 2. วิธีการพยากรณ์เชิงคุณภาพ
  • Delphi Method
  • Market Surveys
  • Life-cycles Analogy
 3. วิธีการพยากรณ์เชิงปริมาณ
  • Time-Series Forecasting Methods
  • Causal Forecasting Model
 4. การวัดความแม่นยำในการพยากรณ์ และ การปรับปรุงความแม่นยำในการพยากรณ์
 5. การใช้โปรแกรม MS Excel ช่วยคำนวณในการพยากรณ์ความต้องการ
 6. Workshop การพยากรณ์ความต้องการ

กลุ่มเป้าหมาย

 • ผู้บริหารในอุตสาหกรรมการผลิต
 • หัวหน้างานฝ่ายวางแผนการผลิต
 • ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด
 • ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการผลิต
 • ผู้สนใจทั่วไป

รูปแบบการเรียนรู้

 • บรรยาย
 • กิจกรรมกลุ่ม
 • Computer Workshop

ผลลัพธ์การเรียนรู้

 1. สามารถประยุกต์ใช้รูปแบบความต้องการ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนความต้องการ
 2. บูรณาการหลักการและวิธีการในการพยากรณ์ความต้องการ และสามารถเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมกับลักษณะของข้อมูลและจุดประสงค์ในการพยากรณ์
 3. สามารถวัดผลและปรับปรุงความแม่นยำในการพยากรณ์ เพื่อประโยชน์ในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงาน
สถานที่: Online ผ่านโปรแกรม Zoom (18.00 - 21.00 น.)
ค่าใช้จ่าย: 6,900 บาท จากราคาปกติ 8,900 บาท
ดร.ดั้นดุสิต โปราณานนท์
ดร.ดั้นดุสิต โปราณานนท์

ความเชี่ยวชาญ

 • การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
 • การวางแผนการผลิต และการจัดการสินค้าคงคลัง
 • การจัดการคลังสินค้า และการกระจายสินค้า
 • การปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
 • การบริหารโครงการ
 • ระบบบริหารนวัตกรรมองค์กร
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับสากล เช่น PMP, CPIM, CSCP, CLTD
 • ประสบการณ์จากบริษัทข้ามชาติมากกว่า 20 ปี

สมัครผ่านระบบ Google Form โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้องเพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการยืนยันการสมัครของเจ้าหน้าที่

คลิกที่ปุ่ม Apply Now เพื่อไปยังแบบฟอร์มการสมัคร