OPS03: Production Planning and Control (การวางแผนการผลิตและการควบคุมการผลิต)

สถานที่: Online ผ่านโปรแกรม Zoom (18.00 - 21.00 น.)
ค่าใช้จ่าย: 6,900 บาท จากราคาปกติ 8,900 บาท
ตั้งแต่วันที่: 29 มิถุนายน 2565
ถึงวันที่: 30 มิถุนายน 2565
จำนวนวัน: 2 วัน

หัวข้อการเรียนรู้

 1. การวางแผนการผลิตสำหรับธุรกิจขนาดและประเภทต่างๆ
 2. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการผลิตจากฝ่ายต่างๆ
 3. กระบวนการมาตรฐานในการวางแผนการผลิต
 4. การวางแผนการขายและการดำเนินงาน (S&OP)
 5. การวางแผนทรัพยากรและการบริหารกำลังการผลิต (Capacity Management)
 6. การจัดตารางการผลิตหลัก (Master Production Schedule)
 7. การวางแผนความต้องการวัตถุดิบ (MRP)
 8. รายการวัตถุดิบ (BOM) และข้อมูลที่ต้องใช้ในการวางแผนความต้องการวัตถุดิบ
 9. การจัดลำดับรายการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
 10. การควบคุมกิจกรรมในการผลิต (PAC)
 11. การวัดประสิทธิภาพในการวางแผนการผลิต

กลุ่มเป้าหมาย

 • ผู้บริหารในอุตสาหกรรมการผลิต
 • หัวหน้างานฝ่ายวางแผนการผลิต
 • ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายวางแผนการผลิตและควบคุมการผลิต
 • ผู้สนใจทั่วไป 

รูปแบบการเรียนรู้

 • บรรยาย
 • กิจกรรมกลุ่ม
 • Workshop

ผลลัพธ์การเรียนรู้

 1. สามารถประยุกต์หลักการและกระบวนการมาตรฐานในการวางแผนการผลิต
 2. บูรณาการปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคในการวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. สามารถประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ในองค์กรและซัพพลายเชน เพื่อนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการวางแผน และแก้ปัญหาในการวางแผน
สถานที่: Online ผ่านโปรแกรม Zoom (18.00 - 21.00 น.)
ค่าใช้จ่าย: 6,900 บาท จากราคาปกติ 8,900 บาท
ดร.ดั้นดุสิต โปราณานนท์
ดร.ดั้นดุสิต โปราณานนท์

ความเชี่ยวชาญ

 • การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
 • การวางแผนการผลิต และการจัดการสินค้าคงคลัง
 • การจัดการคลังสินค้า และการกระจายสินค้า
 • การปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
 • การบริหารโครงการ
 • ระบบบริหารนวัตกรรมองค์กร
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับสากล เช่น PMP, CPIM, CSCP, CLTD
 • ประสบการณ์จากบริษัทข้ามชาติมากกว่า 20 ปี

สมัครผ่านระบบ Google Form โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้องเพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการยืนยันการสมัครของเจ้าหน้าที่

คลิกที่ปุ่ม Apply Now เพื่อไปยังแบบฟอร์มการสมัคร