Center for Strategy and Enterprise Competitiveness

ศูนย์กลยุทธ์และความสามารถทางการแข่งขันองค์กร

Public Training

หลักสูตรพัฒนานักบริหารมืออาชีพที่ออกแบบเฉพาะเพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของหน่วยงานและผู้บริหาร ผ่านรูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นกรณีศึกษา การอบรมเชิงปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการฝึกปฏิบัติ ด้วยรูปแบบ Face-to-face และ Online

In-House Training

บริการออกแบบหลักสูตร In-house Training เพื่อพัฒนาบุคลากรในองค์กรเป็นกลุ่มตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ด้วยองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ อาทิ การจัดการเชิงกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ภาวะผู้นำ การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นต้น

STECO Executive Education

หลักสูตรพัฒนานักบริหารมืออาชีพที่ออกแบบเฉพาะเพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของหน่วยงานและผู้บริหาร ผ่านรูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นกรณีศึกษา การอบรมเชิงปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการฝึกปฏิบัติ ด้วยรูปแบบ Face-to-face และ Online ด้วยองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ อาทิ การจัดการเชิงกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ภาวะผู้นำ การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นต้น

Your Success, Our Passion

ท่านสามารถติดตามข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับทางศูนย์กลยุทธ์และความสามารถทางการแข่งขันองค์กร (STECO) และเกร็ดความรู้ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถทางการแข่งขันองค์กร อาทิ การเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) และการสร้างนวัตกรรม (Innovation) เป็นต้น ได้ทั้งหมดจากลิงก์ด้านล่าง