STECO Development Programs

ค้นหาหลักสูตร

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร หรือติดต่อเพื่อขอคำแนะนำจากทีมงานของเรา โทร. 090-416-0789

Found 3 Results
หลักสูตรเตรียมสอบประกาศนียบัตรวิชาชีพโลจิสติกส์และซัพพลายเชน APICS

ระยะเวลา:  9 วัน  ตั้งแต่  1, 2, 8, 9, 15, 16 มิถุนายน 2565 (18.00 - 21.00 น.)  ถึง  4, 11, 18 มิถุนายน 2565 (9.00 - 16.00 น.)

สถานที่:  Online ผ่านโปรแกรม Zoom   ค่าใช้จ่าย:   

หลักสูตรเตรียมสอบประกาศนียบัตรวิชาชีพโลจิสติกส์และซัพพลายเชน APICS

ระยะเวลา:  9 วัน  ตั้งแต่  6, 7, 13, 14, 20, 21 กรกฎาคม 2565 (18.00 - 21.00 น.)  ถึง  9, 16, 23 กรกฎาคม 2565 (9.00 - 16.00 น.)

สถานที่:  Online ผ่านโปรแกรม Zoom   ค่าใช้จ่าย:   

หลักสูตรเตรียมสอบประกาศนียบัตรวิชาชีพโลจิสติกส์และซัพพลายเชน APICS

ระยะเวลา:  9 วัน  ตั้งแต่  3, 4, 10, 11, 17, 18 สิงหาคม 2565 (18.00 - 21.00 น.)  ถึง  6, 13, 20 สิงหาคม 2565 (9.00 - 16.00 น.)

สถานที่:  Online ผ่านโปรแกรม Zoom   ค่าใช้จ่าย: