คุณศิริพัฒน์ สหเมธาพัฒน์
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกลาง บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)

จากการอบรมที่เรียน ครอบคลุม ครบถ้วนดีมาก สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในชีวิตจริงได้เป็นอย่างดีสมกับเป็นมาตรฐานที่ยอมรับกันทั่วโลก อาจารย์ที่สอนมีความรู้ ประสบการณ์สูง และสามารถถ่ายทอด สร้างความเข้าใจให้กับผู้เรียนได้อย่างเยี่ยมยอด คุ้มค่ากับเวลาและค่าใช้จ่ายในการอบรมเป็นอย่างยิ่ง

คุณคชรัตน์ ศรีสุข
ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์และคลังสินค้า บริษัท เบอร์นิน่า (ไทยแลนด์) จำกัด

บางครั้งในการทำงานทุกวันก็ทำให้เราหลงลืม วิธีการและข้อคิดบางอย่างในการพัฒนางานได้ การฝึกอบรมจะช่วยสอนและเตือนสติ เพื่อนำความรู้มาต่อยอดในการพัฒนาบริษัท

คุณวรรณา เสนาะสวย
เจ้าหน้าที่วางแผนความต้องการ (Demand Planner) บริษัท พีพีจี โคทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

การเรียนรู้ในหลักสูตรเป็นการถ่ายทอดความรู้ให้เข้าใจได้ง่าย มีการถามตอบระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนอยู่ตลอดเวลา ทำให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการทำงานจริง