About STECO

Center for Strategy and Enterprise Competitiveness

ศูนย์กลยุทธ์และความสามารถทางการแข่งขันองค์กร

ความสามารถทางการแข่งขันเป็นปัจจัยเชิงเปรียบเทียบที่ใช้วัดความสามารถหรือสมรรถนะของตนเองเทียบกับคู่แข่ง  การพัฒนาความสามารถทางการแข่งขันองค์กรให้อยู่เหนือกว่าคู่แข่งจึงเป็นเป้าหมายที่ทุกองค์กรให้ความสำคัญ สำหรับองค์กรธุรกิจ ความสามารถทางการแข่งขัน คือ ความสามารถในการสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง แนวทางที่จะนำมาซึ่งความได้เปรียบ เช่น การเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) และการสร้างนวัตกรรม (Innovation) เป็นต้น ศูนย์กลยุทธ์และความสามารถทางการแข่งขันองค์กร มจธ. จึงจะทำหน้าที่ในการสร้างและรวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถทางการแข่งขันองค์กร และจะนำความรู้ดังกล่าวไปใช้ในการให้คำปรึกษาองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อยกระดับความสามารถทางการแข่งขันองค์กร ตลอดจนพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้สามารถขับเคลื่อนองค์กรเพื่อเสริมสร้างความสามารถทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน

Center for Strategy and Enterprise Competitiveness (STECO) is established on the principle of comparative competitiveness, a key benchmark used by an enterprise to measure its competencies or performances against other organizations in the same industry. Thus, it is a main goal of all enterprises to enhance their competitiveness and stay more competitive than their competing organizations. For business organizations, competitiveness is the ability to create a higher business growth when compared to that of their competitors. Strategies that can lead to increased competitiveness are many and varied, namely increasing productivity or promoting innovation.

Center for Strategy and Enterprise Competitiveness of KMUTT therefore aims to gather and develop knowledge related to the enterprise competitiveness, and use such collective knowledge as a knowledge base in giving consultations to both private and government sectors so that these enterprises can enhance their competitiveness and develop their valuable human resources leading to their sustainable competitiveness.

KMUTT-Landscape

Our Philosophy

ปรัชญา

ความสำเร็จของคุณ คือ ความมุ่งมั่นของเรา (Your Success, Our Passion)

Vision & Missions

วิสัยทัศน์

ผู้นำในภูมิภาคอาเซียนด้านการวิจัยและบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน ภายใต้คำมั่นสัญญา “ความสำเร็จของคุณ ความมุ่งมั่นของเรา”

พันธกิจ

  1. ดำเนินการและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทางด้านการสร้างความสามารถทางการแข่งขันต่าง ๆ
  2. ให้บริการวิชาการ และเป็นที่ปรึกษาทางด้านการสร้างความสามารถทางการแข่งขันให้กับองค์กร
  3. พัฒนาบุคลากรของภาครัฐและภาคเอกชนให้สามารถสร้างและขับเคลื่อนปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถทางการแข่งขันองค์กร
  4. เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

 

Vision

To become a regional leader for research and academic excellence to enhance sustainable competitiveness under our promise “Your Success, Our Passion”

Mission

  1. To manage and support research and development in the field of enterprise competitiveness
  2. To provide academic services and consultations on enhancing enterprise competitiveness
  3. To develop personnel in government and private sectors to be able to create and promote the strategies that enhance the enterprise’ competitiveness
  4. To be a certified body for occupational standards and professional qualifications

Our Team

ทีมงาน

นายสนั่น อังอุบลกุล
คุณสนั่น อังอุบลกุล
Mr.Sanan Angubolkul

ที่ปรึกษา
Advisory Committee

คุณชาญศิลป์ ตรีนุชกร
Mr.Chansin Treenuchgron

ที่ปรึกษา
Advisory Committee

รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์
รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์
Assoc.Prof.Pasit Lorterapong, Ph.D., PMP

ที่ปรึกษา
Advisory Committee

ผศ.ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ
Asst.Prof.Watcharapoj Sapsanguanboon, Ph.D., CSCP, SCOR-P

ผู้อำนวยการ
Director
watcharapoj.sap@mail.kmutt.ac.th

กลุ่มงานวิจัย

นางสาวเวทยา ใฝ่ใจดี
Ms.Wethaya Faijaidee

นักวิจัย
Researcher
wethaya.faij@kmutt.ac.th

กลุ่มงานให้คำปรึกษา

นางสาวปรียากมล เอื้องอ้าย
Ms.Preeyakamon Auangai

นักบริหารเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ
Business Oriented Technology Management Officer
preeyakamon.aua@mail.kmutt.ac.th

นางสาวสิริเภา ฮุนศิริกุล
Ms.Siripao Hunsirikun

นักบริหารงานทั่วไป
General Administration Officer
siripao.huns@kmutt.ac.th

กลุ่มงานการเรียนรู้ตลอดชีวิต

นางสาวปภาดา บุบผาสวรรค์
Ms.Papahda Bupphasawan

Executive Education Manager
steco.edu@mail.kmutt.ac.th

กลุ่มงานสนับสนุน

นางสาวกวิตา ชูไชย
Ms.Kawita Chuchai

นักบริหารงานทั่วไป
General Administration Officer
steco@mail.kmutt.ac.th

Academic Network

เครือข่ายวิชาการ

ดร.ดั้นดุสิต โปราณานนท์
Dundusid Porananond, Ph.D.

ผู้เชี่ยวชาญ
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน, การปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน, การบริหารโครงการ

ดร.สุขยืน เทพทอง
Sookyuen Tepthong, Ph.D.

ผู้เชี่ยวชาญ
การจัดการเชิงกลยุทธ์, การจัดการองค์กร, การบริหารทรัพยากรบุคคล, ภาวะผู้นำ

ดร.รังสรรค์ เกียรติ์ภานนท์
Rangsan Kiatpanont, Ph.D.

ผู้เชี่ยวชาญ
การจัดการนวัตกรรม, แบบจำลองธุรกิจ, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

รศ.ดร.อำพล การุณสุนทวงษ์
Assoc.Prof.Ampol Karoonsoontawong, Ph.D.

ผู้เชี่ยวชาญ
การจัดการขนส่ง

ผศ.ดร.พรรษา เอกพรประสิทธิ์
Asst.Prof.Punsa Ekpornprasit, Ph.D.

ผู้เชี่ยวชาญ
การสื่อสารองค์กร, เทคนิคการเป็นวิทยากร

อาจารย์ชนิกานต์ กมลสุข
Ms.Chanikarn Kamonsook

ผู้เชี่ยวชาญ
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน, การวิจัยดำเนินการ

คุณยศสิรี หล่อพิพัฒน์
Ms.Yossiree Lorpipat

ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน