STECO Journal

Journal for Strategy and Enterprise Competitiveness

ข้อมูลเกี่ยวกับวารสาร

วารสารกลยุทธ์และความสามารถทางการแข่งขัน เป็นวารสารทางด้านการบริหารธุรกิจของศูนย์กลยุทธ์และความสามารถทางการแข่งขัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วารสารฯ ประสงค์รับพิจารณาบทความวิชาการ (Academic Articles) บทความวิจัย (Research Articles) และจดหมายถึงบรรณาธิการเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการบริหารองค์กร การจัดการกลยุทธ์และการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเสนอบทความคุณภาพที่สามารถแสดงถึงประโยชน์ในเชิงทฤษฎี เพื่อที่นักวิจัยสามารถนำไปพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ และเป็นประโยชน์ในเชิงปฏิบัติที่นักปฏิบัติสามารถนำไปใช้ในการบริหารองค์กร หรือบริหารธุรกิจ ดังนั้น บทความที่จะได้รับลงตีพิมพ์จะต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง และจะต้องเป็นบทความที่แสดงให้เห็นถึงคุณภาพในทางวิชาการและประโยชน์ดังกล่าวข้างต้น

ขอบเขตของวารสารกลยุทธ์และความสามารถทางการแข่งขันครอบคลุมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารองค์กร และธุรกิจในสาขาต่างๆ โดยบทความนั้นแสดงให้เห็นถึงความสร้างสรรค์องค์ความรู้ทางวิชาการที่มีประโยชน์และน่าสนใจ โดยจะครอบคลุมเนื้อหา ดังนี้

 • การจัดการเชิงกลยุทธ์
 • การจัดการความสามารถทางการแข่งขัน
 • ผลิตภาพขององค์กร (Productivity)
 • การบริหารธุรกิจ
 • การจัดการองค์กร
 • การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
 • การตลาด
 • การเป็นผู้ประกอบการ
 • เศรษฐศาสตร์
 • อื่นๆ ตามเห็นสมควร

Objectives

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยในลักษณะบทความวิจัย และบทความวิชาการ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวกับการบริหารองค์กร การจัดการกลยุทธ์และการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. เพื่อเป็นสื่อกลางรายงานความก้าวหน้า ความเคลื่อนไหว และเป็นการบริการวิชาการแก่สังคมในการแลกเปลี่ยนแนวความคิดของการวิจัยให้เกิดการต่อยอด และพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง
 3. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการอภิปรายประเด็นและปัญหาด้านการบริหารองค์กร การจัดการกลยุทธ์และการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน

Publishing Schedule

กำหนดการตีพิมพ์

วารสารกลยุทธ์และความสามารถทางการแข่งขันเป็นวารสารรายทวิภาค กำหนดการตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ ได้แก่

 • ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – มิถุนายน
 • ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม – ธันวาคม

ซึ่งในแต่ละฉบับจะตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการ ฉบับละ 5 – 6 บทความ

กองบรรณาธิการวารสาร

ที่ปรึกษา

รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
รศ.เอนก ศิริพานิชกร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

บรรณาธิการ

ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

ปรียากมล เอื้องอ้าย

กองบรรณาธิการ

ศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รศ.ดร.ขวัญกมล ดอนขวา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผศ.ดร.ไตรรงค์  สวัสดิกุล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผศ.ดร.วัชรพล สุขโหตุ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผศ.ดร.วราภรณ์ ตั้งจิตรเจริญ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผศ.ดร.ระบิล พ้นภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ดร.รังสรรค์ เกียรติ์ภานนท์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ดร.สุขยืน เทพทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ดร.ดั้นดุสิต โปราณานนท์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ส่งบทความ

คำแนะนำสำหรับผู้ประสงค์ส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารกลยุทธ์และความสามารถทางการแข่งขัน

คำแนะนำทั่วไป

 1. ผลงานที่ส่งตีพิมพ์จะต้องไม่ได้รับการเผยแพร่ในสิ่งพิมพ์อื่นใดมาก่อนและต้องไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น การละเมิดลิขสิทธิ์ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งบทความโดยตรง
 2. ต้นฉบับต้องผ่านการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิและได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ
 3. ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ถือเป็นลิขสิทธิ์ของวารสาร

กระบวนการพิจารณากลั่นกรองบทความ

วารสารกลยุทธ์และความสามารถทางการแข่งขันรับพิจารณาบทความวิชาการ (Academic Articles) บทความวิจัย (Research Articles) และจดหมายถึงบรรณาธิการ เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการบริหารองค์กร การจัดการกลยุทธ์และการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน โดยวารสารฯ จะนำเสนอบทความคุณภาพที่สามารถแสดงถึงประโยชน์ในเชิงทฤษฎี เพื่อที่นักวิจัยสามารถนำไปพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ และเป็นประโยชน์ในเชิงปฏิบัติที่นักปฏิบัติสามารถนำไปใช้ในการบริหารองค์กร หรือบริหารธุรกิจ ดังนั้นบทความที่จะได้รับลงตีพิมพ์จะต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง และจะต้องเป็นบทความที่แสดงให้เห็นถึงคุณภาพในทางวิชาการและประโยชน์ดังกล่าวข้างต้น โดยครอบคลุมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจในสาขาต่าง ๆ ดังนี้

 • การจัดการเชิงกลยุทธ์
 • การจัดการความสามารถทางการแข่งขัน
 • ผลิตภาพขององค์กร (Productivity)
 • การบริหารธุรกิจ
 • การจัดการองค์กร
 • การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
 • การตลาด
 • การเป็นผู้ประกอบการ
 • เศรษฐศาสตร์
 • อื่น ๆ ตามเห็นสมควร

กระบวนการการพิจารณากลั่นกรองบทความ (Review Process)

บทความที่ได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารฯ จะต้องผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีกระบวนการดังต่อไปนี้

 1. กองบรรณาธิการจะแจ้งให้ผู้ส่งบทความทราบเมื่อกองบรรณาธิการได้รับบทความเรียบร้อยสมบูรณ์และผู้ส่งบทความชำระค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว
 2. กองบรรณาธิการจะตรวจสอบหัวข้อและเนื้อหาของบทความถึงความเหมาะสมและความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของวารสาร ฯ รวมถึงประโยชน์ในเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ
 3. กรณีที่กองบรรณาธิการพิจารณาเห็นควรรับบทความไว้พิจารณาตีพิมพ์ กองบรรณาธิการจะส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ท่านต่อ 1 บทความ เพื่อตรวจสอบคุณภาพของบทความว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสมที่จะลงตีพิมพ์หรือไม่ หากผู้เขียนสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 2 ท่านจะถูกคัดเลือกมาจากนอกสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยในกระบวนการพิจารณากลั่นกรองนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิจะไม่ทราบถึงข้อมูลของผู้ส่งบทความ (Double-Blind Process)
 4. เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณากลั่นกรองบทความแล้ว กองบรรณาธิการจะพิจารณาตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิว่าบทความนั้น ๆ ควรได้รับการตีพิมพ์ หรือควรส่งกลับให้กับผู้ส่งบทความเพื่อแก้ไขก่อนพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง หรือปฏิเสธการลงตีพิมพ์

ข้อกำหนดของบทความต้นฉบับ

 1. บทความที่ส่งมาเพื่อขอพิจารณาการตีพิมพ์ต้องเป็นงานวิชาการด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์และความสามารถทางการแข่งขันและอยู่ในขอบเขตเนื้อหาที่วารสารกำหนด
 2. ผู้ส่งบทความต้องกำหนดประเภทของบทความให้ชัดเจนว่าเป็นบทความวิชาการหรือบทความวิจัย
 3. ผู้เขียนบทความควรใช้ฟอนท์ TH SarabunPSK ขนาด 16 พอยท์ สำหรับบทความภาษาไทย และบทความภาษาอังกฤษ
 4. ความยาวของบทความ 10 – 15 หน้ากระดาษ A4 ระยะบรรทัด 1 เท่า (Single Space) พร้อมระบุเลขหน้า ตั้งระยะขอบบนและล่าง ซ้ายและขวา 2.5 ซม.
 5. ชื่อของบทความควรจะมีความกระชับและได้ใจความชัดเจนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 6. บทความต้องระบุชื่อและสถานที่ทำงานหรือสถานศึกษา รวมทั้งข้อมูลและสถานที่ติดต่อของผู้เขียนบทความทุกคน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้ในส่วนที่แยกออกจากบทความ
 7. ผู้ส่งบทความควรตรวจสอบความถูกต้องของการพิมพ์ต้นฉบับ เช่น ตัวสะกด วรรคตอน ความเหมาะสม ความสละสลวยของการใช้ภาษา เป็นต้น
 8. ผู้ส่งบทความจะต้องเขียนอ้างอิงเอกสารอื่นตามรูปแบบของ APA และจะต้องตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการอ้างอิง
 9. องค์ประกอบของบทความ (ส่วนเนื้อหา ขนาด 16 พอยท์)

9.1 บทความวิชาการ
บทความควรชี้ประเด็นที่ต้องการนำเสนอให้ชัดเจนและมีลำดับเนื้อหาที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้ชัดเจน รวมถึงมีการใช้ทฤษฎีวิเคราะห์และเสนอแนะประเด็นอย่างสมบูรณ์ โดยบทความควรมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ (สามารถมีหัวข้อหรือองค์ประกอบที่แตกต่างได้)

  • ชื่อเรื่อง (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ตัวหนาขนาด 18 พอยท์
  • บทคัดย่อ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ภาษาละไม่เกิน 250 คำ
  • คำสำคัญ (ไม่เกิน 5 คำ)
  • บทนำ
  • เนื้อหา
  • บทสรุป
  • รายการอ้างอิง (ใช้รายการอ้างอิงตามรูปแบบ APA)

9.2 บทความวิจัย
บทความควรนำเสนอการวิจัยและผลที่ได้รับอย่างเป็นระบบ โดยบทความควรมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ (สามารถมีหัวข้อหรือองค์ประกอบที่แตกต่างได้)

  • ชื่อเรื่องงานวิจัย (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ตัวหนาขนาด 18 พอยท์
  • บทคัดย่อ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ภาษาละไม่เกิน 250 คำ
  • คำสำคัญ (ไม่เกิน 5 คำ)
  • บทนำ
  • วัตถุประสงค์การวิจัย
  • การทบทวนวรรณกรรม
  • วิธีการวิจัย
  • ผลการวิจัย
  • อภิปรายผลการวิจัย
  • ข้อเสนอแนะการวิจัย
  • รายการอ้างอิง (ใช้รายการอ้างอิงตามรูปแบบ APA)

หมายเหตุ

ข้อคิดเห็นที่ปรากฏและแสดงในเนื้อหาบทความต่าง ๆ ในวารสารกลยุทธ์และความสามารถทางการแข่งขัน ถือเป็นความเห็นและความรับผิดชอบโดยตรงของผู้เขียนบทความนั้น ๆ มิใช่เป็นความเห็นและความรับผิดชอบใด ๆ ของศูนย์กลยุทธ์และความสามารถทางการแข่งขัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

บทความ ข้อมูล เนื้อหา และรูปภาพ ฯลฯ ในวารสารกลยุทธ์และความสามารถทางการแข่งขัน ถือเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของศูนย์กลยุทธ์และความสามารถทางการแข่งขัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หากบุคคลหรือหน่วยงานใดต้องการนำทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อหรือเพื่อกระทำการใดๆ จะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากศูนย์กลยุทธ์และความสามารถทางการแข่งขัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีก่อนเท่านั้น